Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast: 7 september 2020

Nietmeerverlegen.nl is onderdeel van Bureau Scherpenisse. Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over Nietmeerverlegen.nl kunt u contact opnemen met:

Bureau Scherpenisse
Postadres:
1e Jan van der Heijdenstraat 112 hs
1072 VB Amsterdam
info@dyslexie-tipsentrucs.nl

Vragen en antwoorden over privacy

Algemene voorwaarden Nietmeerverlegen.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

2. Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. De klant aanvaard het aanbod dat op de website gedaan wordt, door Nietmeerverlegen.nl te downloaden.

Artikel 3. Prijzen, betalingen en bonussen

1. Alle prijzen genoemd op de website en/of email reclame zijn inclusief BTW.

2. Prijzen zijn inclusief de transactie kosten van een iDEAL/PayPal of betaling via Payment Service Provider.

3. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de prijzen aan te passen.

4. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de bonussen aan te passen, verwijderen en/of afzonderlijk aan te bieden tegen betaling.

5. Prijzen op onze website en/of andere uitingen zijn vanwege artikel 3 lid 3 onherroepelijk.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde documenten blijven berusten bij Bureau Scherpenisse.

Artikel 5. Garanties en vrijwaringen

1. Hoewel de software en alle daartoe betrekking hebbende documenten met de grootst mogelijke zorg zijn samen gesteld, geeft ons geen enkele garantie op de juiste werking hiervan.

2. Klant garandeert zodanig gebruik te maken van de software en de daartoe betrekking hebbende documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan ons en/of aan derden.

3. Ondanks dat de software uitvoerig getest is kunnen we niet garanderen dat de software zal werken bij de klant. Dit mede omdat wij geen inzicht hebben op de situatie die van toepassing is.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het (foute) gebruik van software op onze website verkregen.

Artikel 7. Algemene bepalingen

1. De klant heeft recht op geld teruggave van het aankoopbedrag indien de klant ontevreden is over het product.

2. De aanvraag voor teruggave van het aankoopbedrag zal uiterlijk binnen 30 dagen na aankoop moeten geschiedden anders vervalt recht op teruggave.

3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van ons aan een derde over te dragen.

4. Het is de klant niet toegestaan gekochte software door te verkopen aan derden.

5. Wij zijn ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op www.Nietmeerverlegen.nl aan te passen.

6. Wij zijn ten allen tijd –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden op deze website te wijzigen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf (indien deze hier baat bij heeft) om de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 8. Toepasselijk recht

1.Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.